FANDOMStaff

Game Designer
Yoichiro Ikeda (I. SATSUMA)
Tomonori Ohnuma (TOMONORI.NONAKA)
Shinichiro Obata (S. OBATA(MANHATTAN))

Program Designer
Tomohiro Ueno (T. UENO)
BATAYON
Hideo Sako (HDO)
Tatsumi Kimoto (Dress)
ITTETSU
YOU!
HITS

Scroll Designer
TAKA
Yoko Fukumoto (FUKUMOYAN)
ZIGGY
Hiroyuki Imahori (IMAHORI)
HIROSHI SUGIYAMA
KAZU
GORO SUZUKI
SAWATCH

Object Designer
Yutaka Maruno (Y. MARUNO)
MISUPORUMU
YOSHINO.HIROAKI
MIMURA KENJI 8
Naoki Fukuda (N.FUKUDA)
YUKI
HENOHENO
BOW
Tomohiko Ohsumi (T. OSUMI)
GZ
K.TOKUNAGA
Katsuhiro Nakano (YOU.TEN.NAKANO)
TAKEP
EIZI.MURABAYASHI
KOGAMAN

Music Composer
SYUN "KOBEKKO" Nishigaki
ZUZUKI Tatsuro

Sound Designer
Hiroaki "Mach-2" Kondo

All Sound Produce
Arcade Sound Team

Special Thanks
NORITAKA FUNAMIZU (POO)
Haruo Murata (MUCCHI)
S.YASUKI
NEZUMI
DAI_Chan
SAKOMIZU
Mr. Hirao
Mr. Kubozono
Miss. Alison
Miss. RITA

AND ALL CAPCOM STAFF.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.