FANDOMStaff

Producer
Tokuro Fujiwara (Professor F)

Planner
Yoshihisa Tsuda (Hisayoshi)
Ryo Miyazaki (R-Chu Ryo)
Cardon
Monji
Masayoshi Kurokawa (P-Taro)

Object Designer
Keiji Inafune (Inafking)
Toshi-Chang
Hayato Kaji (H.K.)
Kazunori Tazaki (Ikki)
X-Man
Okon
Ma2
Black
Nobu
R.Y
Mizu
841 Nagger
Akihiro Notsu (Nottsu Man)
Monkey
Mafu
Kaji-Yan
2m50cm Man
Tatsuya Yoshikawa (Tatsunoko)

Scroll Designer
Miki Kijima (M.Prost)
Loans-R
Natsue Ueda (Natsu)
Yas
Akemi Shimokawa (Shimo Chan)
Mayumi Yoshioka (Imuyam)
Nor
Roman Y
Okiran
Jun- Li
Cosmo
Minako
T.A
Shizu
Hashi
Akemi Iwasaki (Zizi)
Shige-Chan
Moota
G-Jyan

Programmer
Keiji Kubori (Sabori)
Shinya Ikuta (Ikutchan)
Tsucchie
Saka
Toshi
Nao

Sound Composer
Tatsuya Nishimura (T."Anie"N.)
Yuko Takehara (Yuk)
Toshihiko Horiyama (Krsk)
Makoto Tomozawa (V-Tomozoh)
Hiroshi Shimada (Kan)
Noriko Ando (Apple Z)
Atsushi Mori (More Rich)
Nariyuki Nobuyama (Narinari)
Ippo Yamada (Ippo)

Special Thanks
Helper-L
Helper-M
Astro Kokizo
Sho Tsuge (Tsugezo)
Masako Honma (Manashi)
Satoshi Ukai (Ukabin)
Meekan
Takepong
Qchan
Toyokichi
Maeshi
Miyau
882

Uncredited

Yuko Takehara -- Music Composer
Toshihiko Horiyama -- Music Composer
Makoto Tomozawa -- Music Composer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.